שיווק והתקנה בפריסה ארצית

מפעל מערכות הספא והבריכות הגדול בישראל!

קולקציית מערכות הספא 2024

תקנון האתר

    תנאי שימוש ותקנון לייטינג דיזיין

הגדרות
בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים, המשמעויות שלהלן:

האתר "__לייטיג דיזיין__", שכתובתו היא:  https://www.superspa.co.il/, לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים, כפי שיהיו מעת לעת.

"גולש"– כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, אקטיבי ו/או פאסיבי בתכני הפורטל, שאינו מפרסם.

גולש קטין (שגילו אינו עולה על 18) מצהיר בזאת ומתחייב כלפי הנהלת הפורטל כי קיבל אישור מהוריו ו/או אפוטרופוסיו להרשמה ושימוש באתר.

"מפרסם"– אדם או תאגיד אשר מעוניינים לעשות שימוש בפורטל לצורך פרסום בלוחות הפורטל ו/או בבאנרים.

"משתמש"-  לרבות גולש ומפרסם.

כללי
אתר https://www.superspa.co.il/  הינו אתר אינטרנט המאגד תחת קורת גג אחת שירותים המוצעים על ידי פרוטלאיקס /360אינטארקטיב או מי מטעמה בתחום תאורה

 

התקנון המופיע מנוסח לשם הנוחות בלבד בלשון זכר ומתייחס באופן שווה לנשים.

גלישה ושימוש בשירותים והכלים הנמצאים בו, מהווה אישור מבחינתך לכל תנאיו.

בכדי להשתמש בשירותים הקיימים בפורטל, הינך מסכים לקבל את כל התנאים המופיעים במסמך זה במלואם.

האתר שומר לעצמו את היכולת לשנות את תנאים אלו בכל זמן שיידרש ולפי שיקול דעתו.
התנאים שיתעדכנו יהיו ברי תוקף מיד עם פרסומם באתר.
השימוש באתר ובשירותיו לכל מטרה שהיא מצריכה את אישור הנהלת פרוטאלקס או 360 אינטראקטיב השימוש באתר הינו אישי אלא אם נכתב אחרת במפורש. סיסמאות אישיות, אמצעי גישה לאינטרנט ושם משתמש הינם סודיות והמשתמש ישמור עליהן ולא יעביר או יפיץ אותם לגופים או לאנשים בודדים אלא אם קיבל הסכמה בכתב מהנהלת האתר.

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

לאחר תקופת ההתחייבות כאמור, המפרסם רשאי בכל עת להודיע 30 יום מראש על רצונו לסיים את ההתקשרות, במסירת הודעה להנהלת הפורטל בכתובת הדואר האלקטרונית: : info@lighting-design.co.il.

ככל שלא תימסר הודעה כאמור, הפורטל רשאי להמשיך להציג ו/או לא להציג את כרטיס המפרסם לאחר תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

המנוי מקנה זכות לכרטיס מפרסם עבור משתמש בודד בלבד.

המשתמש אחראי בלעדית לנכונות פרטי ההתקשרות עימו.

עם רכישת המנוי, המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא אישיים. המשתמש אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמא ולא ימסור אותם לאחר. המשתמש ידווח מיידית לחברה במקרה של חשד לפרצת אבטחה בכרטיס המפרסם  שלו.

הפורטל רשאי לדרוש מעת לעת מהמשתמש להחליף את פרטי הזיהוי לרבות שם המשתמש והסיסמא.

הפורטל אינו מתחייב לזמינות הכרטיס בכל עת, וידוע למשתמש כי יתכן והפרעות או תקלות בפורטל וברשת עשויים לפגוע בזמינות כרטיס  המפרסם.

רכישת מנוי מפרסם לאתר מותנית במתן פרטים אישיים.
הנהלת הפורטל רשאית להסיר כל כרטיס מפרסם לאחר ההרשמה ולבטל את המנוי, ככל שיימצא כי המשתמש מפר הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או זכויות קנין רוחני ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפורטל.

באישור תנאי תקנון זה המשתמש מאשר כי החומר אשר יפורסם על ידו יפורסם בכרטיס המפרסם האישי ו/או בכל מקום נוסף בפורטל, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורטל, בצירוף שם המשתמש ופרטי ההתקשרות, כפי שנמסרו על ידי המשתמש.

 היעדר אחריות על תכנים פרסומיים ו/או מקצועיים:

כל המידע המפורסם בפורטל נכתב ו מפורסם על ידי המפרסם בלבד ובאחריותו הבלעדית אין הנהלת הפורטל ו/או מי מטעמה אחראית בדבר נכונות המידע ו/או הצהרות המפרסם ו/או איכות שירות המפרסם ו/או טיב השירות שניתן על ידי המפרסם ו/או נכונות הפרסום מכל מין וסוג שהוא והאחריות כולה מוטלת על המפרסם. בכל טענה של המשתמש  ו/או דרישה ו/או תביעה יפנה הגולש ישירות למפרסם וזאת לאור העובדה, כי אין הנהלת החברה  אחראית כאמור ואין מתפקידה לבדוק ו/או לפקח על תכני הפרסום ו/או על טיב השירות כאמור.
הפורטל, מנהליו ועובדיו אינם אחראיים על התכנים הפרסומיים המוצגים והמפורסמים בפורטל.

כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כאמצעי להצגת המידע מטעם המפרסמים באתר. בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

לפיכך, לא תישא הנהלת האתר ו/או מי מטעמה באחריות לתוכנו של הפרסום, למידע המתפרסם או לכל פרט אחר הקשור אליו, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או שירות כאמור.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד הנהלת האתר, בקשר עם שירות, העדר שירות, מעשה ו/או מחדל ו/או נזק אשר נגרם על ידי מי ממשתמשי ו/או ממפרסמי האתר.

הנהלת האתר ומפעיליה אינם אחראים לטיבם של השירותים והמוצרים ולא נושאים באחריות של שירות, טיב והתאמתם לצרכן. הפורטל איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל מוצר ו/או תוכן שמוצג באתר.

ניתן לאתר בפורטל אנשי מקצוע מתחומים רבים שמוכרים ומפרסמים את מרכולתם. כל האחריות על פרסום מאמרים, תוכן שיווקי, פרסום וטיב השירות וכמובן איכות השירות או הפרסום או המוצר-הינו באחריותם הישירה והבלעדית של המפרסם בלבד.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, כגון זכויות היוצרים בעיצוב, קודי המחשב,סוגי תוכנות,מידע טכנולוגי ויישומים המפעילים את האתר ו/או כל קובץ גרפי, מולטימדיה וטקסט הינו רכושו של האתר בלבד או של כל צד שלישי שהעניק לאתר את האפשרות לשימוש בשירותים ובמידע. האתר הינו הגוף היחיד בעל האישור להשתמש בפטנטים של האתר וסימנים מסחריים בשמות הקיימים בו, גם אם אינם רשומים ככפופים לזכויות יוצרים. כל חומר גרפי וכתוב לרבות טקסטים, תוכן ומידע שמועלה על ידי המשתמשים, אין לפרסם או להציג בפומבי,להעביר, להעתיק,לשכפל, למכור, להפיץ, לשנות או למסור לצד שלישי מידע ו/או חלק ממנו לשימוש מסחרי, בלא קבלת אישור מראש בכתב מהנהלת האתר.

למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים מידיך לידי הנהלת האתר, ככל שהתוכן המהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, על כל הנובע והמשתמע מכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר בזאת כי היצירות וטקסטים המועלים לפורטל מועלים באופן בלעדי לפורטל ולא יועתקו ו/או יועברו ו/או יועלו לכל אתר אחר ברשת.

אחריות מפרסמים

מפרסם ו/או נותן שירות ו/או מפרסם מסחרי המפרסם בפורטל ומציע את שירותיו לגולשים מתחייבים לעמוד בתנאים המוצעים על ידיהם לגולשי האתר. במידה ולא תעמוד בתנאים אלו ומצהירים כי ידוע להם שאי עמידה בתנאי הפרסום מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן וכן מהווה עבירה פלילית, אשר עשויה לגרור הגשת כתבי אישום פליליים.

המפרסמים באתר מתחייבים כי המידע המפורסם על ידם חייב להיות מדויק ואמין, וכי פרסום מידע לא נכון מהווה הטעייה אסורה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה בו המידע המפורסם אינו נכון ו/או מדויק, המפרסם מתחייב לעדכן את המידע באופן מיידי, שאלמלא כן, ידוע להם כי הינם גורמים נזק תדמיתי לפורטל אשר עשוי לגרור תביעות של הגולשים ושל הפורטל. במקרה שכזה שמורה להנהלת האתר הזכות למחוק נתונים אלו, מבלי לפגוע בזכויותיה על פי דין, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.

 

במידה ונעשתה עסקה טלפונית בה נפתח כרטיס מפרסם ע"י אחד מנציגי האתר- המפרסם נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס המפרסם עם כל המשתמע מכך כולל מעבר על תקנון האתר.

במידה והמפרסם יעלה תמונות ו/או תכנים אחרים לאתר חלה עליו החובה לדאוג, כי הוא בעל זכויות הקנין הרוחני בתוכן ו/או בתמונה המפורסמת על ידו. במידה ויגרם להנהלת האתר איזשהו נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית, כתוצאה מהפרת זכויות יוצאים שיעשה מפרסם במדרת הפורטל, הרי שהמפרס מתחייב לשפות ו/או לפצות ו/או לשלם להנהלת האתר ו/או למי מטעמה את כל הנזק שנגרם לה כתוצאה מהאמור.

נוהל הודעה והסרה


האתר https://www.superspa.co.il הינו פורטל המכיל תוכן גולשים, אשר מועלה על ידי המשתמשים ומפרסמים.
בהתאם לתנאי השימוש דנן, העלאת תכנים לפורטל על ידי צדדים שלישיים כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לפורטל כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.

אם בכל זאת הנך סבור כי הפורטל מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו"ב, הנהלת הפורטל מתחייבת לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל"נוהל הודעה והסרה", אשר נקבע בפסיקת בית המשפט בעניינים אלו.
בהתאם, יובהר כי הפורטל אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטעיה, תוכן פוגעני וכיו"ב, בנוגע לכל תוכן שהינו "תוכן גולשים ו/או תוכן פרסומי" שהועלה על ידי המפרסמים.

העלאת תכנים לפורטל

מבלי לפגוע במה שנאמר למען הסר ספק, המשתמש מתחייב אל מול האתר:

המשתמש מתחייב כי יעלה לאתר אך ורק תכנים הרלוונטיים לפורטל והוא מאשר בזאת להנהלת הפורטל להסיר כל תוכן אשר אינו עומד בתנאי זה ואינו רלוונטי לפעילות הפורטל.

השימוש בפורטל לצורכי פרסום תוכן שיווקי הינו רק באזורים המיועדים לכך.

חל איסור חמור על כל פרסום ישיר ו/או עקיף של אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישוריות (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאי הפורטל, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50.000 ₪ ללא הוכחת נזק ובאישור כללי שימוש אלו, המשתמש מצהיר הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.

העלאת תכנים על ידי משתמשים ונותני שירותים כולל סרטוני וידאו ו/או אלבומים ו/או פורומים ו/או תמונות לאתר או כל חומר ושירות שמהווה חדירה לפרטיות ו/או הטעיה ו/או הפרת זכויות מבצע/ים המפורסמים  ו/או הטעיה, הם באחריות המשתמש שמעלה אותו. הפרת זכויותיהם של צד שלישי או פגיעה בשמם או כל הפרה של זכויות מסחריות מכל מין וסוג שהוא אינם באחריות הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו.

אסורה ההצקה והשימוש בשפה מעליבה, גסה, אמירות טורדניות ומגונות לכלל הגולשים השונים באתר  ובפורומים. גם העלאת תכנים ושליחת מיילים הפוגעים באוכלוסייה גם כן אסורים. כמו כן, גם תוכן שיווקי מחקרי ופרסומים, לא יועלו באף דרך שתגרום נזק לאתר ומנהליה. כל פרסום/הודעה חוזר או פוגעני בפורומים, כרטיסי מפרסמים ושירותים מקצועיים –אסור.

בעת העלאת חומרים ותכנים פרסומיים כגון: צלילים, מוסיקה, תמונה,  וידאו, מידע, תוכן, טקסט וחומר נוסף שמועלה על ידו באתר הינו באחריותו של המשתמש בלבד. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לכל המידע והתוכן שהעלה באתר. הנך מצהיר שכל מידע, תוכן ומסר שמועלה על ידו יעמדו בזכות הקניין הרוחני ולא יפגעו בזכותו של אף אדם ו/או צד שלישי. וכי הנך הבעלים המקורי או בעל זכות הקניין הרוחני או הרישיון בקשר עם התוכן שמועלה על ידך. במידה ויגרם נזק לצד שלישי ו/או לפורטל ו/או לחברה אם הפרת זכות קניין רוחני כלשהו, כגון זכויות יוצרים –  המשתמש ישפה ויפצה את הפורטל ו/או מי מטעמו על אתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שהנהלת הפורטל הוציאה בצורה ישרה או עקיפה וקשורים לתכנים שהועלו על ידי הגולש באתר. הגולש מוותר על כל דרישה וטענה  כלפי האתר אם על תכנים שמופיעים בו ואם על השירותים שהוא מספק.

הבהרה למען הסר ספק, הפורטל אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי הפורטל, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).

אין להכניס קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), דואר זבל (" SPAM"), יישומים מזיקים, וונדליזם, סוס טרויאני  ותולעים ("WORMS") למיניהם שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.

חל איסור על איסוף מידע על משתמשים אחרים ופרסום תכנים ופעילויות פליליות. לשם הסר ספק, הפרסום הנ"ל אסור לפרסום באתר.  שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמשים ללא אישורם, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.

בכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא , הוצאה או נזק מכל סוג , שיגרם למשתמש ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו ומופיעים באתר. הינך פוטר ומסיר  מאחריות את האתר ומנהליו מכל תביעה.  כמו כן, הנהלת הפורטל  יכולה להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.

אסור להעלות חומר בוטה, פורנוגראפי או עם מאפיינים מיניים בוטים שפוגעים או עלולים לפגוע ברגשות הציבור.

משתמש לא ישלח לאתר או יעלה דרכו  מידע מעודד או בלתי חוקי שמסייע ומוביל למעשה שיכול להוות עבירה פלילית שיכולה להטריד ולפגוע בשאר המשתמשים ו/או בכלל.

אסור להעלות חומר בעל תוכן מאיים, פוגעני, הוצאת לשון הרע, פוגע ברגשות הציבור, בוטה, מעליב, גס, עויין, גזעני שמהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל ויכול להיות בסיס לתביעה אזרחית.

אין להפנות לקישורים (לינקים) שאינם מאושרים ע"י האתר.

שימוש במידע המנוגד לכללים הנהוגים באינטרנט ועלולים לגרום לנזקים ולפגוע במשתמשי האתר והאינטרנט לרבות שליחת מיילים המוניים באמצעות המייל או הודעות טקסט בטלפון ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, הרשמה לשירותים המצריכים תשלום והרשמה מראש ללא תשלום והרשמה אליהם-הינם עבירה על החוק.

במידה וינהג המשתמש בניגוד להוראות תקנון זה, הנהלת האתר/חברה רשאית לחסום ו/או להסיר את התכנים שהיא רואה לנכון  ואף למנוע את הגלישה וצריכת השירותים השונים מבלי שהיא תצטרך לספק הסבר מפורש לכך. כאמור, אין בהפסקת והגבלת השירותים הניתנים בפורטל סיבה מספקת בכדי שהמשתמש ישתמש בצורה שונה בתנאים הרשומים במסמך זה.

הפורטל שומר לעצמו את הזכות להסיר מן האתר כל תוכן, לרבות תוכן שיווקי ופרסומות על פי שיקול דעתו אם ימצא שהינו פוגעני ו/או אינו עומד בתקנון זה.

הפורטל אינו אחראי על הפרסומים והתוכן השיווקי המתפרסם על ידי המפרסמים.

כמו כן, למשתמש לא תהיה אף טענה ו/או תביעה ודרישה בהמשך לאותם שינויים שנעשים והתקלות הנלוות שיכולות להיגרם תוך כדי שינוי,  כלפי הפורטל ומנהליו .

הפורטל רשאי בכל זמן נתון לשנות את עיצובו ואת תכניו ו/או שירותיו ו/או זמינותם וכל מידע שהוא רואה לנכון- וזאת ללא ההתחייבות לספק הודעה מראש.

הפורטל רשאי למנוע ו/או להסיר אתר ו/או שירות ו/או תוכן לפי שיקול דעתו וללא הצורך לידע את המשתמשים.

הנהלת האתר תוכל למנוע את חזרתו בשנית של המשתמש לאתר אף אם החליף שם משתמש וסיסמא לפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר על החלטתה.

כמו כן, לשיקול דעתו של הפורטל אם להחזיר כל סכום  ששולם על כל שירות הניתן בתשלום בפורטל ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של הנהלת הפורטל ומנהליו שרואים בו כפוגע וללא הצורך לספק הסבר על כך. בנוסף לאי החזרת הסכום ששולם על השירות בפורטל ואם נעשתה פגיעה בפורטל ו/או שירותיו ו/או לגולשיו וכל היוצא בזה, הפורטל רשאי לתבוע סכום פיצוי הולם לפי החלטתו.

פרסום בלוחות

הפורטל מעמיד לרשות המשתמשים לוחות שונים לצרכי פרסום וכן לוח כתבות ומאמרים (להלן:"הלוחות").

הפרסום בלוחות הינו כפוף לכל הוראה בתקנון זה בקשר עם העלאת תוכן לאתר.

בנוסף על כל האמור בתקנון זה, על הפרסום בלוחות ובכלל להיות רלוונטי לתחום פעילות הפורטל , בשיטות המוכרות על ידי הפורטל.

הנהלת הפורטל שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר כל פרסום מהלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, ככל שתמצא לנכון כי הפרסום מפר תנאי מתנאי תקנון זה.

מובהר בזאת כי הנהלת הפורטל תסיר כל מודעה אשר תצבור לחובתה ריבוי חוות דעת שליליות ו/או תימצא כבלתי מתאימה ו/או הולמת את הסטנדרטים אשר הציב הפורטל.


הסרת אחריות

הפורטל אינו אחראי לזמינותם של תכנים, מידע ודיוק של שירותים שמועלים על ידי משתמשים, לרבות פרסומים בלוחות השונים.

אין הפורטל אחראי על הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי כגון סוד וסימן מסחרי.  הפורטל לא מתחיב שלא יהיו שירותים שיופרעו או שלא יינתנו בצורה רציפה (תקלות, טעויות, הפסקות). כמו כן, הפורטל איננו אחראי לתקלה או כשל בתוכנה, תקשורת ספקים, חומרה ונזק נוסף שיכול לגרום לבעיות ואף לנפילת האתר.

שירותים רבים מתקבלים מחברות צד שלישי. הפורטל מסיר אחריות מכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שנגרם לגולש כתוצאה מתקלה או מחדלים הנגרמים על ידם.

הפורטל רשאי לשנות בכל זמן את מסלולי ההתחייבות משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה.

הפורטל רשאי בהתאם לקיים בחוק להשתמש בפרטי המשתמשים הרשומים ולהעבירם לצד שלישי  בכדי לחשוף את פרטי המשתמש ו/או בכדי לעדכן ולדוור בחומר שיווקי ו/או בהודעות SMS ו/או מיילים ובכל דרך נוספת בה תחפוץ הנהלת הפורטל. גולש שרשום בפורטל ואיננו מעוניין לקבל מידע זה, יכול לבטל אפשרות זו ברגע שנרשם לפורטל.

הפורטל אינו מפקח על כל השירותים ו/או התכנים שמועלים לפורטל על ידי צד שלישי או הגולשים הרשומים בפורטל. לכן הפורטל מסיר אחריות על כל תוצאה שנובעת משימוש בתכנים אלו. הפורטל שומר לעצמו את הזכות לתבוע כל מי שגורם לו נזק ו/או למפעילים וגורמים מטעמו.  הפורטל שומר לעצמו את היכולת והזכות להסיר ולערוך מסר ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או וידאו ואף לא לאשר ולסרב לעלות אותם אם לפי דעתו יכולים לפגוע בו או בכל אחד מטעמו. כל מידע שמפורסם על ידי גופים וגורמים אחרים בפורטל בצורה ישירה או עקיפה כגון קישורים (LINK) לאתרים אחרים ושירותים נוספים ותקינות האתרים השונים אינם באחריות הפורטל.

כל תקשורת עם צד שלישי הינו בתנאי ובאחריות של הגולש עם גורם צד שלישי- הפורטל אינו לוקח בשום מקרה צד בתקשורת בין הגורמים השונים ולא אחראי על אף טענה ו/או עגמת נפש ו/או נזק למחשב ו/או ציוד קצה ו/או נזק שיגרם מכל סוג ומין לכל הצדדים כתוצאה מהתקשרות זו.

הגולש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הפורטל באשר למידע המפורסם, אמינותו  ואיכותו. כל תגובה של הגולשים על השירותים  שניתנים או על מעשים ופרסומים של צד שלישי אינם באחריות הפורטל. הפורטל אינו מתחייב לעמוד במכסת זמן להוספת ו/או עדכון מידע אם בחינם ו/או בתשלום וישתדל לעשות כמיטב יכולתו בכדי לעדכן חומרים בהקדם האפשרי ובמסגרת זמן ריאלי ללא אף התחייבות לכל גורם.

בפורטל נערכים מידי יום שינויים במידע, הפורטל אינו אחראי לנזק מקרי ו/או ישיר של איבוד נתונים ו/או רווחים שנובעים משימוש בשירות, תכנים, שירותים ומידע הקיים בפורטל. גם במידה והפורטל מפעיל בקרה ופיקוח על התוכן שמתפרסם.

על הגולש מוטלת האחריות הבלעדית בכל החלטה אם להשתמש ולסחור במוצרים, שירותים, תוכן, מידע, דעה, פרסומת ותוכן שיווקי המפורסם בפורטל או בכל מקום המשויך לפורטל (רשתות חברתיות, אתרי פרסום מאמרים וכדומה).

הפורטל או כל מי שמטעמו אינו לוקח ו/או נושא באחריות חלקית או מלאה על כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג, שקשור או נובע בכל דרך לשימוש בשירות או שירותים או באי אספקת המוצר או שירות, מוצר, תוכנה ו/או נובע מעיכוב בשירותים נלווים ואובדן רווחים ו/או נתונים.

כל ניסיון של הפורטל לעזור לפתור פנייה ו/או בעיה של משתמש מכל סיבה שהיא, העזרה לא תתפרש באף צורה כאילו החברה נוטלת אחריות על הדברים.

המשתמש ו/או המפרסם מתחייב לפצות ולשפות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שתיגרם לפורטל ו/או הנהלת האתר,  כתוצאה מהפרת תנאי השימוש דנן ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

במידה וישנה סוגיה אשר קיימת מחלוקת לגביה וקשורה לשימוש באתר או למוצרים השונים שמופיעים בו, הזכות הסמכותית המשפטית היחידה תהיה של בתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז .

במידה ונעשתה עסקה טלפונית בה נפתח כרטיס מפרסם ע"י אחד מנציגי האתר- המפרסם נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס המפרסם עם כל המשתמע מכך כולל מעבר ואישור תקנון האתר.

 

פרטיות
השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

האתר רשאי להציג בפני המשתמשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, וזאת בכפוף לאישור מפורש של המשתמש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר.

 

מסירת המידע תתבצע על ידי האתר היא כפופה להסכמת המשתמש, כפי שתבוא לידי ביטוי באישור התקנון ורישום לאתר, על ידי מסירת פרטי התקשרות.

הפרטים האישיים וכן המידע שיצטבר בחברה בקשר עם המשתמשים, ישמרו במאגרי הפורטל וישמשו אותו אך ורק לשימושים המותרים על פי החוק.

האתר יהיה  רשאי לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע פרסומי כאמור.

 

המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר, בכתובת הדוא"ל info@360i.co.il ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו של הפורטל.

 

חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת המשתמש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

הפורטל מקפיד לשמור על פרטיותם של הגולשים. מידע זה נשמר על פי חוק פרט למידע ונתונים שפורסמו על ידי גולשים בצורה פומבית. במידה ומתחיל הליך משפטי בין הפורטל לגולש, הפורטל שומר לעצמו את היכולת לחשוף את פרטיו ו/או מידע שהגולש עושה בפורטל שמפר את התנאים הקיימים או אף אם הפורטל ומנהליו חוששים שיכול להיגרם נזק עתידי להם ו/או לפורטל ו/או עובדיו ו/או  צד שלישי. עצם השימוש והגלישה בפורטל מהווה הסכמה לבדיקה באמצעות כלים שונים כגון "cookies". הפורטל רשאי לבצע סקר ו/או פיקוח ו/או פיתוח של שירותים שונים למטרות בקרה ואיכות השירות.

הפורטל רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הגנת הפרטיות אשר תחול מרגע פרסומה בפורטל.

אישור קבלת פרסומת

אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס 40), התשס"ח-  2008 (להלן: "החוק"). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת הפורטל בכתובת info@360i.co.il או בטופס צור קשר.

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, הנהלת הפורטל תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו בפורטל, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

תנאי התשלום

בעת ההרשמה, ניתן להשאיר פרטים ונציג מטעם הפורטל יחזור אל המפרסם טלפונית בכדי לבצע סליקת אשראי מולו.

בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, וכתובת דואר אלקטרוני נגיש.

לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

ביטול מנוי בתשלום לפני סיום תקופתו- קנס של 3 תשלומים מסך כולל של עלות המסלול+ מע"מ (אלא אם נחתם חוזה והרצ"ב אינו רלוונטי)

במידה ותקלה טכנית באתר מנעה שימוש במנוי לאחר תחילת ספירת התקופה הנקובה, ולפני סיומה, יוכל המשתמש לפנות לחברה על מנת לקבל הארכת תקופת המנוי בגין הזמן שבו האתר לא היה זמין.

בגין כל ביטול עסקה על פי דין ו/או אי עמידה בתנאי הסף, יחויב המשתמש בעלות ביטול של 5% או 100₪  (על פי הנמוך ובהתאם להוראות הדין).

משתמש אשר יימצא כמי שאינו עומד בתנאי הסף, יוסר כרטיסו באופן יזום וללא הודעה מראש על ידי הנהלת הפורטל. במקרה כאמור, יוחזרו דמי המנוי למשתמש, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור של 5% מעלות המנוי.

הפורטל רשאי לשנות בכל זמן את מסלולי ההתחייבות משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה.

הפורטל שומר על זכותו שלא להחזיר כל סכום  ששולם על כל שירות הניתן בתשלום בפורטל ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של הנהלת הפורטל ומנהליו שרואים בו כפוגע.

צור קשר

במידה ונתקלת בבעיה או שאלה על הפורטל ושירותיו , הינך יכול לפנות אלינו:

בדוא"ל info@360i.co.il

בדואר:  ________שחם 30, פתח תקווה__________________

 

אני מעוניין לשמוע פרטים על הקולקציה

מלאו פרטים ונציג סופר ספא יחזור אליכם עם פרטים על קולקציית הספא החדשה והמתקדמת שתפגשו!